Var trygg i alla lägen

Försäkringen, som du tecknar vid köpet av din produkt, ger dig ersättning om produkten plötsligt slutar fungera eller går sönder på grund av en oförutsedd yttre händelse.

 

 • Försäkringen gäller även stöld genom inbrott i hem eller fritidshus. Antingen reparerar vi din skadade produkt eller, om den inte går att reparera, så får du den utbytt till en med motsvarande funktion
 • Försäkringen gäller ett helt år och du har endast självrisk på mobiltelefon.
 • Försäkringen kan tecknas av dig som privatperson eller företagare.

 

På den här sidan hittar du mer information om försäkringen. 

När oturen är framme

Hjälp direkt

Ta med ditt försäkringsbevis/inköpskvitto samt din trasiga produkt till din närmsta Elon-butik eller ring Elon skadecenter 0774-42 30 30.

Vid skada på vitvaror kontakta Elon skadecenter direkt. För att inte ersättningen ska påverkas negativt måste du anmäla skadan så snart som möjligt.

Ersättning

Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny. Om du inte kan få en likadan som du köpt från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du ska kunna använda den på samma sätt som den gamla.

Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris d.v.s. ordinarie inköpspris fritt från eventuellt reapris eller fyndpris.

Om du ersätts genom att du får en ny produkt fortsätter försäkringen att gälla för ersättningsprodukten med oförändrade villkor.

Trygghet helt enkelt

 

 • Ersättning för plötsliga funktionsfel som inte ersätts av garanti eller reklamationsrätt.

 • Ersättning för skada som uppstått genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse t.ex. tappskada eller fukt/vatten.

 • Ersättning för stöld genom inbrott i hem eller fritidshus.

 • Endast självrisk på mobiltelefoner.

 • Inget åldersavdrag.

Erbjudande om förlängd trygghet

Du kan i lugn och ro ta ställning till om du vill förlänga din trygghet. Med vårt erbjudande om förlängning får du samma förmånliga skydd som tidigare som varar i 12 månader framöver.

Obs! Just nu går det endast att teckna försäkringen i butik.

Har du frågor? 


Kontakta gärna vår kundservice på telefon 0771-42 33 00 (mån–fre 08.00–18.00) eller via e-post till kunder@solidab.se. 

Om försäkringen

PRIVATPERSON

Försäkringen gäller för försäkringstagare i egenskap av privatperson och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid Försäkring. Försäkringen kan tecknas av privatperson som är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

FÖRETAG

Försäkringen kan tecknas av försäkringstagare i egenskap av ursprunglig köpare och ägare av produkten. Försäkringen kan inte tecknas för produkt som ska användas i skolverksamhet. Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Försäkringen lämnar även ersättning för skada genom funktionsfel på den försäkrade egendomen. Med skada menas även stöld genom inbrott i hem eller fritidshus. Begränsningar i försäkringen framgår nedan under ”Viktiga begränsningar”. Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi dig fråga oss genom att ringa vår kundservice på telefon: 
0774-42 30 30.

FÖRSÄKRINGSTID OCH FÖRNYELSE

Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid Försäkring kan erbjuda kunden förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till kunden i samband med försäkringens upphörande.

 

OBS. försäkringen gäller inte inom kategorierna - Ljud & bild, Datorer & surfplattor samt Telefon & GPS.

Ersättning

Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny. Om du inte kan få en likadan som du köpt från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du ska kunna använda den på samma sätt som den gamla.

 

Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt inköpspris d.v.s. ordinarie inköpspris fritt från eventuellt reapris eller fyndpris.

 

Om du ersätts genom att du får en ny produkt fortsätter försäkringen att gälla för ersättningsprodukten med oförändrade villkor.

Viktiga begränsningar

Försäkringen lämnar exempelvis inte ersättning för:

 • skador till följd av slitage eller skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet,
 • skador genom stöld och förlust som inte är genom inbrott i hem eller fritidshus,
 • skador på komponenter som installerats i efterhand i din produkt eller skador på grund av bristfällig eller felaktig installation/montering,
 • skada på lösa tillbehör och/eller förbrukningsartiklar såsom lampor, filter etc,
 • skador på lagrad information på internminne, minneskort eller liknande,
 • kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada,
 • skada på produkt som har utsatts för mjukvarumanipulerade program som inte tillhandahållits av produktens tillverkare s.k. “jailbreak”.

Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga villkoren.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Premie

Premien beror på vilken produkt du vill försäkra. Fråga en säljare i butiken vad försäkringen kostar för just din produkt. Du betalar försäkringen direkt i butik.

Aktsamhetskrav

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller utebli. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och förvara denna så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Exempelvis får egendomen inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och installationsanvisningar samt tillverkarens skötselråd ska följas. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

Vid skada

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada göras till återförsäljaren där du köpt din produkt eller till Solid Försäkring på 0774-42 30 30. För att inte ersättning ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så snart som möjligt. Solid Försäkring ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det att skadan inträffade.

Fullständiga försäkringsvillkor

För fullständiga försäkringvillkor, vänligen klicka på knappen nedan. Du kan också ringa Solid Försäkrings kundservice på telefon 0774-42 30 30 eller mejla till kunder@solidab.se.

Behandling av personuppgifter

Solid Försäkring är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas främst för att förbereda, administrera och fullgöra försäkringsavtal, men också för att uppfylla rättsliga förpliktelser och för Solids berättigade intressen såsom marknadsföringsändamål.

Du uppmärksammas på att dina personuppgifter även kan användas för profilering i syfte att vidta kund- och marknadsanalyser.

Du kan läsa mer om vår behandling av dina uppgifter på: www.solidab.se/personuppgiftsbehandling.

Här kan du även läsa om dina rättigheter såsom din rätt att få registerutdrag, begära rättelse, radering och begränsning av behandlingen, framställa invändningar och din möjlighet att få dina uppgifter överförda till annan.

Du kan vända dig till Solid för att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Anmälan härom görs till Solids kundservice på telefon:

0774-42 30 30 eller till kunder@solidab.se.

Om du inte godtar Solid Försäkrings beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande:

 • Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm
 • Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till:

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till:
  Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
 • Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket.
 • Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.

Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa tidigast när den försäkrade har fått lagstadgad information och villkor. Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid Försäkring inom ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.

Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller Solid Försäkring,
Att: Klagomålsansvarig,
Box 220 68
250 22 Helsingborg.

Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd.

 

Försäkringsgivare

Solid Försäkringsakti
Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Webbplats: www.solidab.se

Solid Försäkring tillhandahåller ej rådgivning avseende de försäkringar Solid Försäkring distribuerar. Vissa av Solid Försäkrings anställda som är sysselsatta inom försäkringsdistribution erhåller rörlig ersättning baserad på tecknade försäkringar.

Solid Försäkring står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
tel. 08-787 80 00.

Webbplats: www.fi.se,
E-post: finansinspektionen@fi.se 

Solid Försäkring står även, vad avser marknadsföring, under tillsyn av: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
Tel: 0771-42 33 00.
Webbplats: www.konsumentverket.se 
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 

Exempel på skador

√ – Ersätter

X – Ersätter inte

– Ersätter i vissa fall

Exempel

på skador

Funktionsfel år 1

FÖRSÄKRINGGARANTIREKLAMATIONSRÄTTHEMFÖRSÄKRING


X


Tappskador

√ Leveransskada, tappar produkt vid inbärgning

√ Tappar något så att spishällen går sönder


√ Tappar rakapparaten i vasken

X X


Otursskador


Gångjärn på tvättmaskin knäcks

Barn lägger sig på diskmaskinsluckan

X X


Blixtnedslag/åska/ överspänning

X X

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris