Integritetspolicy Elon Group AB

Integritetspolicyn uppdaterades den 3 mars 2020

 

1. Elon värnar om din personliga integritet

Elon Group AB, org.nr. 556654-6213, (“Elon”) vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Elon behandlar dina personuppgifter när du besöker www.elon.se, när du köper varor och tjänster på elon.se och/eller i en Elon-butik, vid serviceärenden och när du som kund i övrigt har kontakt med Elon. Integritetspolicyn gäller även för dig som blir eller är medlem i Elon Club och beskriver därför på vilket sätt vi behandlar våra Elon Club-medlemmars personuppgifter.

Vid frågor om Elons integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Elon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. Personuppgiftsbehandling hos Elon-butiker

Elon är en butikskedja med nästan 300 butiker fördelade över hela landet. Elon-butikerna drivs dock inte av Elon utan av separata bolag. I vissa fall behandlar Elon-butikerna dina personuppgifter på uppdrag av Elon och är därmed att betrakta som Elons personuppgiftsbiträden. Ofta bestämmer dock Elon-butikerna själva för vilka ändamål dina personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. I dessa fall är varje respektive Elon-butik själv personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Oavsett vem som är personuppgiftsansvarig är vi noga med att tillse att de personuppgifter som lämnas mellan Elon och Elon-butikerna görs på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur och varför vi lämnar personuppgifter till Elon-butikerna under rubriken ”Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?”.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar Elon?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Elon behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid besök på elon.se

IP-adress

Cookie-data

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

Namn

E-postadress

För genomförande av köp på elon.se

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

Personnummer

Vid delbetalning

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

Personnummer

När du deltar i någon av våra tävlingar

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

 

5. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning.

Ändamål

Rättslig grund

Personuppgift

Lagringstid

För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Under garantitiden och därpå följande 12 månader.

För att efterleva lagar och regler, t.ex. bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra Elon eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

12 månader efter att du senaste köp.

För att administrera ditt konto och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post

Fullföljande av avtal om medlemskap i Elon Club (Medlemsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

36 månader efter att du senast varit aktiv hos Elon, till exempel genom att handla hos oss eller logga in på ”Mina sidor” på Elon.se.

För att administrera tävlingar och andra event

Intresseavvägning

Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  

För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner

Intresseavvägning

Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Tills dess ärendet är avslutat. 


Elon Club-medlemmar och profilering

Elon lagrar och använder Elon Club-medlemmars köphistorik för att kunna ge medlemmarna erbjudanden baserade på deras personliga inköp, för att analysera köpmönster och för att personifiera deras upplevelse av Elons säljkanaler. I vissa fall kan erbjudandena avse varor och tjänster som tillhandahålls av Elons samarbetspartners (dock utan att personuppgifterna lämnas ut till samarbetspartnern ifråga).

Elon kan komma att hämta och uppdatera Elon Club-medlemmars adressuppgifter hos folkbokföringen via behörig och ackrediterad leverantör. Elon kan även komma att inhämta andra uppgifter, såsom t.ex. uppgift om boendeform, från offentliga register för att kunna ge sina medlemmar bättre och mer riktade erbjudanden.

Du har alltid rätt att invända mot profilering och/eller mot direkt marknadsföring, läs mer under rubriken ”Dina rättigheter”.

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Elon lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

 

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Elon-butiker och/eller Elon Ljud & Bild-butiker lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Elons åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Med tredje part avses bl.a. Elon-butiker, andra bolag inom Elon-koncernen, leverantörer av marknadsförings-, IT- och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part

Elon-butiker

När du genomför ett köp på elon.se lämnas dina personuppgifter vidare till en Elon-butik bl.a. för hantering av leverans. Dina personuppgifter kommer även lämnas till en Elon-butik

Elon Sverige

När du genomför ett köp på elon.se är Elon Sverige AB, 556857-5525, säljande part. Köpet administreras och hanteras dock av Elon, varför dina personuppgifter kommer lämnas mellan bolagen.

Andra bolag inom Elon-koncernen

Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom exempelvis marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Elon ingår i.

Leverantör av molntjänst

Elon lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Elon kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Elon, t.ex. vår betaltjänstleverantör. Det sker i så fall genom säkerställande att uppgifterna inte lämnas vidare och att det enbart sker behandling för det angivna ändamålet.

Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kund

I de fall en kund är intresserad av finansieringslösning för sitt köp förmedlar Elon uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Elon samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Elon avser att överlåta hela eller delar av Elons verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

 

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Elon strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Elon att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier [såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn] hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Elon ska kunna interagera och ha kontakt med Elon via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Elons kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

9. Dina rättigheter

Elon ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Elon kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Elon begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Elon kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9. 

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Elon behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Elon har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Elon om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Elons behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Elon har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

11. Cookies

Elon använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på elon.se samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

12. Ändringar

Elon har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Elon publicera den justerade integritetspolicyn på vår webbplats samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

13. Kontakt

Tveka inte att kontakta Elon om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:

Elon Group AB
Org.nr: 556654-6213
Postadress: Box 22094, 702 03 Örebro
Telefon: 010-220 40 00
E-post: gdpr@elon.se

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Elon Group AB samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Policyn gäller vid köp av varor och tjänster från någon av våra butiker eller på vår webbplats Elon.se men även vid besök på vår webbplats eller vid serviceärenden. Integritetspolicyn gäller även för dig som är medlem i Elon Club eller har ett konto på Elon.se.
Policyn visar att Elon Group AB (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”Elon”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.
Personuppgiftsansvarig

Det är Elon Group AB (556857-5525) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp, skapar ett konto på Elon.se eller blir medlem i vår kundklubb behandlas av oss.
Våra Elon-butiker är däremot egna företagare och det innebär att när du lämnar dina uppgifter till butiken så är det den aktuella butikens bolag som är personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter kommer däremot att skickas till Elon Group för vidare behandling.
Omvänt kommer dina uppgifter som lämnas i samband med köp på Elon.se eller vid serviceärenden att lämnas ut till butikerna om så behövs. För att allt skall hanteras enligt gällande lagar och regler så finns därför ett Personuppgiftsbiträdesavtal skrivet åt båda håll, mellan Elon Group och respektive butiksbolag.

Policyns innehåll

1. Dina rättigheter
2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
4. Cookies
5. Profilering
6. Uppgifter till tredje part
7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
8. Skydd av dina uppgifter
9. Kontakt
10. Ändringar


1. Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.

Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.


2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats Elon.se

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

När du gör ett köp på Elon.se

När du registrerar en användarprofil på Elon.se och samtidigt blir medlem i Elon Club

När du deltar i någon av våra tävlingar


3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

 

Vid besök på Elon.se
När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier
För genomförande av köp på Elon.se
När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club
Vid delbetalning
När du deltar i någon av våra tävlingar
När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär
IP-adress
Cookie-data
Namn
E-postadress
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Personnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Personnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer

 

4. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar cookies i vår Cookiepolicy.


5. Profilering

Elon Group och din Elon-butik lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. Din köphistorik används också för att erbjuda dig tjänster och varor som våra samarbetspartners tillhandahåller.
NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!
Om du motsätter dig lagring och analys av dina köp så säger du upp ditt konto/medlemskap hos Elon genom att kontakta klubb@Elon.se eller ringa 010-220 40 00. Ditt konto kommer att avslutas och ingen fortsatt lagring och analys kommer att göras av dina inköp.

6. Uppgifter till tredje part

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och/eller kontoinnehavare/medlem så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bl a Elon-butiker, koncernbolag/ägarbolag, leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Butiker
När du genomför ett köp på Elon.se så lämnas dina uppgifter vidare till den butik du genomför köpet med.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp på Elon.se lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Elon Group eller någon av våra koncernbolag/ägarbolag.


7. Sammanställning av behandling av personuppgifter

Ändamål Rättslig grund Personuppgift Lagringstid
För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Under garantitiden och därpå följande 12 månader
För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen Rättslig förpliktelse Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Elon eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader efter att du senaste köp
För att administrera ditt konto och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post Fullföljande av avtal om användarprofil på Elon.se (Medlemsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 36 månader efter att du senast varit aktiv hos Elon, till exempel genom att handla hos oss eller logga in på ”Mina sidor” på Elon.se
För att administrera tävlingar och andra event Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  
För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess ärendet är avslutat. 8. Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.


9. Kontakt

Elon Group AB
Bäcklundavägen 1
702 03 Örebro
Tel: 010-220 40 00
E-post: gdpr@Elon.se


10. Ändringar

Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Elon.se.

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Elon Group AB samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Policyn gäller vid köp av varor och tjänster från någon av våra butiker eller på vår webbplats Elon.se men även vid besök på vår webbplats eller vid serviceärenden. Integritetspolicyn gäller även för dig som är medlem i Elon Club eller har ett konto på Elon.se.
Policyn visar att Elon Group AB (som hädanefter kan benämnas ”vi”, ”oss” eller ”Elon”) har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.
Personuppgiftsansvarig

Det är Elon Group AB (556857-5525) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att den information du lämnar till oss när du gör ett köp, skapar ett konto på Elon.se eller blir medlem i vår kundklubb behandlas av oss.
Våra Elon-butiker är däremot egna företagare och det innebär att när du lämnar dina uppgifter till butiken så är det den aktuella butikens bolag som är personuppgiftsansvarig. Dina uppgifter kommer däremot att skickas till Elon Group för vidare behandling.
Omvänt kommer dina uppgifter som lämnas i samband med köp på Elon.se eller vid serviceärenden att lämnas ut till butikerna om så behövs. För att allt skall hanteras enligt gällande lagar och regler så finns därför ett Personuppgiftsbiträdesavtal skrivet åt båda håll, mellan Elon Group och respektive butiksbolag.

Policyns innehåll

1. Dina rättigheter
2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig
4. Cookies
5. Profilering
6. Uppgifter till tredje part
7. Sammanställning av behandling av personuppgifter
8. Skydd av dina uppgifter
9. Kontakt
10. Ändringar


1. Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.

Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.

Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du på egen begäran kan få en maskinläsbar fil med strukturerat innehåll som underlättar vid flytt av dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.

Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.


2. Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter

När du besöker vår webbplats Elon.se

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier

När du gör ett köp på Elon.se

När du registrerar en användarprofil på Elon.se och samtidigt blir medlem i Elon Club

När du deltar i någon av våra tävlingar


3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

 

Vid besök på Elon.se
När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier
För genomförande av köp på Elon.se
När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club
Vid delbetalning
När du deltar i någon av våra tävlingar
När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär
IP-adress
Cookie-data
Namn
E-postadress
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Personnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Kundnummer
 
IP-adress och information om hur du använder Elon.se
Personnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer
Namn
E-postadress
Adress
Telefonnummer

 

4. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet på vår hemsida. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar cookies i vår Cookiepolicy.


5. Profilering

Elon Group och din Elon-butik lagrar din köphistorik och använder denna för att ge dig erbjudanden baserat på ditt köp, för att analysera köpmönster och för att personifiera din upplevelse av våra säljkanaler. Din köphistorik används också för att erbjuda dig tjänster och varor som våra samarbetspartners tillhandahåller.
NOTERA! Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte!
Om du motsätter dig lagring och analys av dina köp så säger du upp ditt konto/medlemskap hos Elon genom att kontakta klubb@Elon.se eller ringa 010-220 40 00. Ditt konto kommer att avslutas och ingen fortsatt lagring och analys kommer att göras av dina inköp.

6. Uppgifter till tredje part

För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och/eller kontoinnehavare/medlem så kan dina uppgifter komma att behandlas av tredje part i analyssyfte eller för lagring.
Med tredje part avses bl a Elon-butiker, koncernbolag/ägarbolag, leverantörer av marknadsförings-, IT-, och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Butiker
När du genomför ett köp på Elon.se så lämnas dina uppgifter vidare till den butik du genomför köpet med.

Leverantörer av marknadsföringstjänster
När du besöker, registrerar ett konto eller genomför ett köp vår webbsida lämnas dina uppgifter vidare till våra leverantörer av marknadsföringstjänster. Hur våra leverantörer får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantörerna.

Betaltjänster
När du genomför ett köp på Elon.se lämnas dina uppgifter vidare till vår betaltjänstleverantör för att köpet skall kunna genomföras. Hur vår betaltjänstleverantör får hantera dina uppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och leverantören.

Våra personuppgiftsbiträdesavtal kräver att dina uppgifter normalt sett skall behandlas inom EU/EES men om några uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter fortsatt är skyddade och hanteras i enlighet med denna policy. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Inga uppgifter kommer heller att lämnas till tredje part för användning i tredje parts marknadsföring om inte marknadsföringen innehåller budskap från Elon Group eller någon av våra koncernbolag/ägarbolag.


7. Sammanställning av behandling av personuppgifter

Ändamål Rättslig grund Personuppgift Lagringstid
För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Under garantitiden och därpå följande 12 månader
För att efterleva lagar och regler, t ex bokföringslagen Rättslig förpliktelse Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Elon eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader efter att du senaste köp
För att administrera ditt konto och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post Fullföljande av avtal om användarprofil på Elon.se (Medlemsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 36 månader efter att du senast varit aktiv hos Elon, till exempel genom att handla hos oss eller logga in på ”Mina sidor” på Elon.se
För att administrera tävlingar och andra event Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  
För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess ärendet är avslutat. 8. Skydd av dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.


9. Kontakt

Elon Group AB
Bäcklundavägen 1
702 03 Örebro
Tel: 010-220 40 00
E-post: gdpr@Elon.se


10. Ändringar

Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Elon.se.

Vill du veta mer om den nya energimärkningen, klicka här

Medlemspris